Zagłada

Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania

Poznań, 1-2 marca 2007

Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informacje o uczestnikach

Janina Bauman - urodzona w Warszawie w 1926 roku. Przeżyła Holocaust w getcie warszawskim i ukryciu. W roku 1968 wraz z rodziną wyemigrowała z Polski. Od 1971 mieszka w Anglii. Pisze po polsku i po angielsku. Najważniejsza książka opublikowana w Polsce to Zima o poranku (1989; 1999).

Zygmunt Bauman - urodzony w 1925 roku w Poznaniu. Jeden z najbardziej cenionych i znanych w świecie socjologów i filozofów. Czołowy przedstawiciel i twórca koncepcji postmodernizmu. Jako profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego został przez władze PRL usunięty z pracy i w 1968 roku wraz z rodziną wyemigrował z Polski. Od początku lat 70. mieszka w Leeds i wykłada na Leeds University. Laureat licznych, prestiżowych nagród np. nagrody Adorna, czy Europejskiej Nagrody Almafi. Autor wielu prac poświęconych kulturze współczesnej, a m.in.: Hermeneutics and Social Science (1978), Legislators and interpreters (1987), Freedom (1988), Modernity and The Holocaust (1989, polskie wydanie: Nowoczesność i Zagłada , 1991), Modernity and Ambivalence (1991), Intimations of Postmodernity (1992), Mortality, Immortality and Other Life Strategies (1992), Postmodern Ethics (1995), Ponowoczesność jako źródło cierpień (1997, 2000), Globalizacja (2000), Razem osobno (2003), Życie na przemiał (2004), Europa. Niedokończona przygoda (2005), Płynna nowoczesność (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy (2006), Społeczeństwo w stanie oblężenia (2006).

Sławomir Buryła - adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się literaturą wojny i okupacji, a zwłaszcza problematyką Holocaustu. Autor książek o twórczości Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego (Prawda mitu i literatury), Henryka Grynberga (Opisać Zagładę); edytor krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego, Dziennika wojennego Buczkowskiego, współredaktor (razem z Pawłem Rodakiem) zbioru Wojna – doświadczenie i zapis. Członek Zespołu Badań nad Literaturą Holocaustu przy IBL PAN.

Przemysław Czapliński - historyk literatury polskiej XX wieku, współzałożyciel Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań). Ostatnio opublikował Powrót Centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (2007).

Ewa Domańska - adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i od 2002 visiting assistant professor w Department of Cultural and Social Anthropology, Stanford University, USA. Zajmuje się współczesną anglo-amerykańską teorią i historią historiografii. Autorka książek: Historie niekonwencjonalne (2006) oraz Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach (1999, 2005). Pod jej redakcją ukazały się w Polsce - Historia: o jeden świat za daleko? (1997), Pamięć, etyka i historia (2002), a w Stanach Zjednoczonych - Encounters: Philosophy of History After Postmodernism (1998). Wraz z Markiem Wilczyńskim opublikowała zbiór artykułów Haydena White'a - Poetyka pisarstwa historycznego (2000) oraz zredagowała antologię tekstów Franka Ankersmita Narracja, reprezentacja, doświadczenie (2004).

Piotr Forecki - doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat sporów o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych po roku 1989. Zainteresowania naukowe: polska pamięć Zagłady, „mowa nienawiści” w dyskursie publicznym, nowe ruchy społeczne, socjologia i filozofia polityki.

Bogumiła Kaniewska – profesor w Zakładzie Semiotyki Literatury UAM. W swoich pracach badawczych zajmuje się przede wszystkim formami narracyjnymi współczesnej prozy. Autorka ksiażek Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszooosobowej ; Śladami Tristrama Shandy oraz pozycji popularnonaukowych poświęconych pisarstwu Wiesława Myśliwskiego i Henryka Sienkiewicza.

Amelia Korzeniewska - doktorantka Instytutu Filozofii UAM, studia w Poznaniu i Mainz, nagroda dziekana za najlepsza pracę magisterska na Wydziale Nauk Społecznych w roku 1999, stypendium DAAD w Heidelbergu. Publikuje w "Przeglądzie Zachodnim", "Kulturze Współczesnej" oraz pracach zbiorowych.

Tadeusz Kotłowski – profesor zwyczajny w Instytucie Historii UAM. Jego zainteresowania skupiają się głównie na historii najnowszej Niemiec, choć zajmuje się także okresem II Wojny Światowej i historią Polski (II Rzeczpospolita, okupacja). Jest autorem wielu książek i studiów, a m.in. Kryzys 1923 w Niemczech (1988), Historia Republiki Weimarskiej 1919-1933 (1997; 2004).

Dorota Krawczynska - adiunkt w IBL PAN, w Zespole Badan nad Literatura Zaglady oraz Zespole "Literatura i Konteksty", sekretarz redakcji dwumiesiecznika IBL PAN "Teksty Drugie". Autorka ksiazki Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga (2005).

Bartłomiej Krupa - doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM, gdzie pod opieką profesora Przemysława Czaplińskiego przygotowuje rozprawę poświęconą najnowszej polskiej prozie i historiografii podejmującej temat Zagłady. Laureat nagrody „Otwartej Rzeczpospolitej” w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego. Autor książki Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego (2006). Publikował m.in. w „Kresach”, „Polonistyce” i „Pro Arte”.

Marcin Kula - pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się dziejami Ameryki Łacińskiej, Polonii, Żydów, oraz wybranymi zagadnieniami historii najnowszej, zwłaszcza PRL. Zorientowany jest w kierunku łączenia historii i socjologii. Ostatnio opublikował m.in. Komunizm i po komunizmie (2006), Historia moja miłość (z zastrzeżeniami) (2005), Krótki raport o użytkowaniu historii (2004).

Jacek Leociak - adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zakładu Badań Nad Literaturą Holocaustu IBL PAN, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN. Zajmuje się literaturą dokumentu osobistego i formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady). Ostatnio opublikował: Text in the Face of Destruction. Accounts from the Warsaw Ghetto Reconsidered (2004, wydanie polskie 1997). Latem 2007 roku Yale University Press opublikuje The Warsaw Getto. A Gide to the Perished City (książka napisana wspólnie z Barbarą Engelking, wydanie polskie 2001).

Zbigniew Libera - artysta, przez krytyków sztuki wiązany z tzw. „sztuką krytyczną”. Aresztowany w stanie wojennym, rok spędził w więzieniu. Uczestniczył w ważniejszych prezentacjach sztuki dawnego bloku wschodniego na świecie: Beyond Belief (1995), After the Wall (1999), L'Autre Moitie De L'Europe (2000) Jego praca: Lego.Obóz koncentracyjny (1996) stanowiła kanwę głośnej wystawy Mirroring Evil (Jewish Museum, New York, 2002). Na przełomie 2001/02 brał także udział w bulwersującej wystawie Irreligia w Brukseli. Od roku 1998 uczestniczył w wielu spotkaniach autorskich, wygłaszał prelekcje na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, w latach 2000-2004 publikowal także comiesięcznie felietony prasowe (Aktivist/Exklusiv). W roku 2004 zaprezentował dwie serie nowych prac Mistrzowie (2003/04) i Pozytywy (2002/04) , które odnoszą się do obrazów pamięci zbiorowej i fotografii prasowej, a także do problemów kreowania opinii publicznej poprzez prasę i problemów mediaizacji w ogóle. W 2005 wspólnie z Darkiem Foksem opublikował książkę Co robi Łączniczka . W 2006 miała miejsce wystawa prezentująca przegląd jego prac z lat 1984-2004.

Dariusz Libionka - historyk, adiunkt w IFIS PAN, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Ostatnio opublikował: „ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów Polskich”, w: Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945 , red. A. Żbikowski, Warszawa 2006. Redaktor naczelny "Zagłada Żydów. Studia i materiały".

Tomasz Łysak - doktor, anglista i polonista, absolwent Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, publikował m.in. w „Literaturze na Świecie” , „American Studies”, „Tekstach Drugich”, „Kwartalniku Filmowym”, „Polonistyce”. Członek Association for Jewish Studies.

Tomasz Majewski – adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się filozofią obrazu, estetyką filmu dokumentalnego, problematyką reprezentacji Zagłady, opublikował m.in.: Sub specie mortis. Notes on Claude Lanzmann's  »Shoah« , „Kultura Współczesna”, 2003, nr 4; Getto w kolorach Agfa : Uwagi o »Fotoamatorze« Dariusza Jabłońskiego, [w:] Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2004; „ Das Ereignis Auschwitz”: ontologia współczesności , „Teksty Drugie", 2005, nr 4; Obraz, trauma, desublimacja: o reprezentacji ikonicznej doświadczenia granicznego , [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, Produkcja wizualna i kryzys przedstawienia. Charcot i ikonografia histerii , „Przegląd Kulturoznawczy”, 2006, nr 1.

Piotr Piotrowski - dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM. Interesuje się współczesną sztuką Europy Środkowo-Wschodniej oraz związkami sztuki i polityki. Autor wieku ksiażek, a m.in. Znaczeń modernizmu (1999) i Awangardy w cieniu Jałty. (2005) oraz – redagowanej wspólnie z Katją Bernhardt Grenzen überwindend (2006).

Joanna Tokarska-Bakir - kieruje Katedrą Antropologii Kulturowej Collegium Civitas, wykłada w Instytucie Stosowanych Nauk Spolecznych UW. Wydaje Serię Antropologiczną PIW. Autorka m.in. książek: Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych (2000); Rzeczy mgliste (2004). Właśnie ukończyła II część Obrazu osobliwego , zatytułowaną Legendy o krwi. Antropologia przesądu.

Anna Zeidler-Janiszewska - profesor w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ostatnio zredagowała "Memory of the Shoah - Contemporary Representations" (Kultura Współczesna, nr 4, 2003) oraz Nowoczesność jako doświadczenie (współred. z Ryszardem Nyczem, 2006).

Anna Ziębińska-Witek - adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów UMCS. Zajmuje się problematyką reprezentacji Holocaustu w historiografii, literaturze, filmie i muzeach. Autorka wielu publikacji, w tym książki Holocaust. Problemy przedstawiania (2005) oraz przekładu studium Berela Langa Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea (2006).

 

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Poznania
Rektor Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza

Patronaty Medialne