SYLABUS

3 pazdziernik
1. Wprowadzenie: omówienie kursu

10 pazdziernik
2. Problematyzując sekularyzm

 • José Casanova, Sekularyzacja, oświecenie i nowoczesna religia, w: tegoż, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł. Tomasz Kunz. Kraków: Nomos, 2005: 33-82.
 • Jürgen Habermas, Wierzyć i wiedzieć, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Znak, nr 568 (9), 2002: 8-21.
 • Niklas Luhmann, Sekularyzacja (fragmenty), w: tegoż, Funkcja religii, przeł. Dominika Motak, Kraków: "Nomos", 2007: 217-240.
 • Łukasz Kutyło, Między sekularyzacją a desekularyzacją. W poszukiwaniu globalnej teorii przemian religijnych. Studia Sociologica VI, vol. 1, 2014: 13–27.
 • Marian Zawada OCD, Współczesne zagrożenia duchowości życia konsekrowanego. Duchowość w Polsce, vol. 17, 2015: 115-124.
 • Zdzisław Krasnodębski, Społeczeństwo postsekularne. Teksty 17 marca 2005.
 • Nigdy nie byliśmy świeccy. Z Grahamem Wardem rozmawia Miłosz Puczydłowski. Znak, nr 678, listopad 2011.

  Michael Rectenwald and Rochelle Almeida, Introduction: Global Secularisms in a Post-Secular Age, w: Global Secularisms in a Post-Secular Age, ed. by Michael Rectenwald and Rochelle Almeida. Walter de Gruyter, 2015: 1-24.

  Diego Bermejo, Insufficient Secularization. Telos 175, Summer 2016: 9–33.

  Gil Anidjar, Secularism, Critical Inquiry, vol. 33, no. 1, Autumn 2006: 52-77.

  José Casanova, "Secularization," w: International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences, ed. by Neil J. Smelser and Paul B. Baltes. Amsterdam, Paris et.al.: Elsevier, 2001: 13786-13791.

 • 17 pazdziernik
  3. Czy żyjemy w świecie post-sekularnym?
  gość specjalny: dr Juliusz Iwanicki

 • Krzysztof Matuszek, Ortodoksja refleksyjna. Problem post-sekularyzmu w świetle teorii systemów społecznych. Stan Rzeczy, nr 5, 2013: 234-253.
 • Maria Rogińska, Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowośćw poszukiwaniu całości. Studia Sociologica VI, vol. 1, 2014: 51–68.
 • Juliusz Iwanicki, Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2014.
 • Radosław Michalski, Władza w dobie postsekularnej, w: Ogrody nauk i sztuk. Debiuty 2010, red. Aleksander Kobylarek, Agnieszka Gil, Agata Kozak. Wrocław 2010: 11-19.
 • John Milbank,Tajemnica rozumu, przel. Milosz Jan Puczydlowski. Znak, nr 662-663,lipiec-sierpien 2010.
 • Peter Sloterdijk, Wprowadzenie. Zwrot antropotechniczny, w: tenże, Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice, przeł. Jarosław Janiszewski. Warszawa: PWN, 2014: 3-24.
 • John Milbank, Introduction. Political Theology and the New Science of Politics, in: his, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Malden-Oxford 2006: 9-25.
 • Eric Bugyis, Postsecularism as colonialism by other means. Critical Research on Religion, vol. 3, nr 1, 2015: 25–40.

24 pazdziernik
4. Zwrot postsekularny w humanistyce
gość specjalny: dr Michał Warchala

 • Michał Warchala, Co to jest postsekularyzm? (Subiektywna) próba opisu. Krytyka Polityczna, nr 13, 2007: 75-92.
 • Michał Warchala, Postsekularne konstelacje nowoczesnosci. O historycznych zwiazkach religii i nauk spolecznych. Stan Rzeczy, vol. 2, nr 5, 2013: 075-082.
 • Gregor McLennon, The Postsecular Turn. Theory, Culture & Society, vol. 27, no. 4, 2010: 3-20.
 • Rosi Braidotti, 'Wbrew czasom'. Zwrot postsekularny w feminizmie, przeł. Monika Glosowitz, w: Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. Piotr Bogalecki, Agata Mitek-Dziemba, Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012: 284-314.
 • Piotr Bogalecki. "Przeprowadzki Boga. O potrzebie myśli postsekularnej". Więź, nr 669, jesien 2017:167- 179.
 • Rosi Braidotti, Conclusion: The Residual Spirituality in Critical Theory: A Case for Affirmative Postsecular Politics, w: Transformations of Religion and the Public Sphere,  ed. by Rosi Braidotti, Bolette Blaagaard, Tobijn de Graauw, Eva Midden. Palgrave Macmillan, 2014: 249-272.
 • Alex Cistelecan, The Theological Turn of Contemporary Critical Theory, Telos 167, Summer 2014: 8-26.
 • Talal Asad, Judith Butler, Saba Mahmood, Is Critique Secular?: Blasphemy, Injury, and Free Speech. Berkeley: Townsend Papers in the Humanities, 2009.

7 listopad
5. Postsekularne czytanie literatury

gość specjalny: prof. Przemysław Czapliński

 • Piotr Nesterowicz, Cudowna. Warszawa: Dowody na Istnienie, 2014.
 • Karina Jarzyńska, Postsekularyzm. Wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne). Teksty Drugie, nr 12, 2012: 294-307.
 • Piotr Bogalecki, Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako perspektywa interpretacyjna literatury i kultury polskiej. Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ, nr 3 (29), 2016: 113–130.
 • Ewelina Drzewiecka, Myśl postsekularna w badaniach slawistycznych. Próba spojrzenia. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, vol. 9, z. 1, 2014: 29–44.
 • Paul T. Corrigan, The Postsecular and Literature, 2015.
 • Anna Klos, Postsekularyzm a literatura. Przyklad Edwarda Stachury. Ogrody nauk i sztuk, nr 1, 2011.
 • Karina Jarzyńska, Miedzy tropieniem sacrum a postsekularyzmem. O badaniu religijnych aspektow dziela Czeslawa Milosza. Swiat i slowo, nr 2, 2015: 55-64.
 • Magdalena Mączyńska, Toward a Postsecular Literary Criticism: Examining Ritual Gestures in Zadiesmith's "Autograph Man". Religion & Literature, vol. 41, no. 3, Autumn 2009: 73-82.

14 listopad
6. Antropologia i socjologia postsekularna
gość specjalny: dr Magdalena Lubańska

 • Philip Fountain, Toward a Post-Secular Anthropology. The Australian Journal of Anthropology, vol. 24, 2013: 310-328.
 • Johannes Merz, Sharon Merz, Occupying the Ontological Penumbra: Towards a Postsecular and Theologically Minded Anthropology. Religions vol. 8, no. 5, 2017.
 • Magdalena Lubańska, Agata Magdalena Ładykowska, Prawosławie – "chrześcijaństwo peryferyjne"? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa. Lud, vol. 97, 2013: 195-219.
 • Stanisław Burdziej, Socjologia postsekularna? Studia Socjologiczne, vol. 2 (197), 2010: 85-103.
 • Gregor McLennan, Towards Postsecular Sociology?, Sociology, vol. 41, no. 5, 2007: 857–870.
 • Birgitte Schepelern Johansen,  Post-Secular Sociology. Approaching Religion, vol. 3, no. 1, 2013: 4-15.
 • Saba Mahmood, "Introduction", w tejze, Religious Difference in a Secular Age A Minority Report. Princeton: Princeton University Press, 2016: 1-28.
 • A Center for Theologically Engaged Anthropology

21 listopad
7. Postsekularna estetyka i sztuka
gość specjalny: dr hab. Michał Haake

 • Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, przeł. Anna Wołkowicz. Wrocław: Siedmiogród, 2000.
 • Michał Warchala, Romantyzm i narodziny myśli postsekularnej. Logos i Ethos, nr 1 (36), 2014: 73-85.
 • von Lorenz Dittmann, Religiose Dimensionen in der modernen Malerei, w: Ars et ecclesia. Festschrift fur Franz J. Ronig zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Hans-Walter Stork, Christoph Gerhardt und Alois Thomas, Redaktion Hans-Walter Stork. Trier: Paulinus-Verlag Trier, 1989: 79-95.
 • Abou Farman, Towards a Post-Secular Aesthetics: Provocations for Possible Media in Afterlife Art. e-flux journal, vol. 45, May 2013.
 • Mike King, Art and the Postsecular. Journal of Visual Art Practice, vol. 4, no. 1, 2005: 3-17.

28 listopad
8. Historia postsekularna

prowadzący: mgr Tomasz Wiśniewski

 • Dipesh Chakrabarty, "Historie mniejszosci, przeszlosci podrzedne", w: tegoz, Prowincjonalizacja Europy. Mysl postkolonialna i roznica historyczna, przel. Dorota Kolodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domanska. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2011: 123-143.
 • Hayden White, Kosmos, chaos i następstwo w przedstawieniu historiologicznym, przeł. Paulina Ambroży, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, red. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002: 85-102.
 • Ashis Nandy, Zapomniane sobowtóry historii, przeł. Paulina Ambroży-Lis, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010: 351-389.
 • Walter Benjamin, O pojęciu historii, przeł. Adam Lipszyc, w: tenże, Konstelacje. Wybór tekstów, Kraków: WUJ, 2012: 311-322.

  Allan Megill, History, Theoreticism, and the Limits of "the Postsecular". History and Theory, vol. vol. 52, no. 1, February 2013: 110-129.

  Greg Melleuish, Rizzo Susanna, From Secular Temporality to Post-Secular Timelessness: Trekking the Past's Future and Future's Past. Telos, vol. 163, Summer 2013: 39–60.

  Hayden White, History as Fulfillment, w: Philosophy of History After Hayden White, ed. Robert Doran. London: Bloomsbury, 2013: 35-45.

  Dominick LaCapra, History and Its Limits: Human, Animal, Violence. Ithaca and London: Cornell University Press, 2009.

12 grudzień
9. Postsekularyzm jako neohumanizm
wyklad: prof. Agata Bielik-Robson

 • Agata Bielik-Robson, "Przedmowa. Deus otiosus: slad, widmo, karzel" oraz "Poslowie. Powrot mesjanskiej obietnicy, czyli postsekularyzm w sensie scislym", w: Deus otiosus. Nowoczesnosc w perspektywie postsekularnej, red. Agata Bielik-Robson i Maciej Adam Sosnowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013: 5-37 i 337-350.
 • Agata Bielik-Robson, "Literackie kryptoteologie nowoczesnosci, czyli o pierwszenstwie swiata". Wieloglos, nr 2, 2015.

xxx grudzień
10. Zajecia podsumowujace