Nowe tendencje współczesnej historiografii

prof. dr hab. Ewa Domańska / kontakt

Semestr zimowy 2020-2021 [2 ECTS]
Wykład z elementami konwersatorium
Kod USOS 18-NTWH-01wm2
Środa, 16:00-17:30 / Teams

Zgodnie z informacją Dziekana Wydziału Historii UAM – prof. dra hab. Józefa Dobosza dotyczącą organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 z dnia 17 września 2020 roku zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

 

OPIS KURSU

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z nowymi tendencjami w badaniach historycznych, współczesnymi problemami tworzenia wiedzy historycznej oraz dyskusjami na temat społecznej użyteczności wiedzy o przeszłości. Na zajęciach przedstawione zostaną przykłady prac historycznych pisanych w różnych perspektywach badawczych. Rozważania stawiane będą w kontekście debat toczonych we współczesnej humanistyce na temat ludzkiej kondycji, tożsamości, pamięci, przepracowywania tzw. „trudnej przeszłości” oraz relacji człowieka ze środowiskiem i nie-ludzkimi twórcami historii. Omówione zostaną takie tendencje i perspektywę badawcze czy/i subdyscypliny badań historycznych, jak m.in.: historia transnarodowa, historii masowych zbrodni i ludobójstw (historia forensyczna/sądowa), historia wizualna, historia dźwiękowa, historia emocji, historia środowiskowa i historia roślinna, historia zwierząt, nowa historia kultury materialnej i historia rzeczy, których sposób uprawiania zmienia się pod wypływem zachodzącej zmiany paradygmatycznej i procesów ekologizacji i naturalizacji humanistyki.
W rezultacie zajęć student zna współczesne dyskusje dotyczące nowych podejść do przeszłości, zna i potrafi zidentyfikować różne tendencje i nurty współczesnych badań historycznych, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, dostrzega ich mocne i słabe strony, a także umie umiejscowić własne badania w wybranej tendencji.
Warunki zaliczenia: Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach; krytyczna analiza co najmniej jednego tekstu na każde zajęcia i udział w dyskusjach. Sposób zaliczenia przedmiotu: indywidualna rozmowa podsumowująca. Termin zaliczenia: 10 luty 2021.

 

PODRĘCZNIKI

 

PLAN ZAJĘĆ 

 

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Historia a współczesna humanistyka

Literatura dodatkowa

 

3. Historia transnarodowa 

Literatura dodatkowa

  1. - Steven Vertovec, Transnarodowość, przeł. Izabela Kołbon. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
  2. - Marek Pietraś, Przestrzen transnarodowa jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś. Warszawa: PTSM, 2013: 93-131.
  3. - Paul Gilroy, Czarny Atlantyk jako kontrkultura nowoczesności, przeł. Mikołaj Gliński, Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz. „Konteksty”, nr 1-2, 2012: 8-36
  4. - Ulf Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. Katarzyna Franek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 

 

4. Historia forensyczna (historii masowych zbrodni) 

Literatura dodatkowa

 

5. Historia postkolonialna

Literatura dodatkowa

 

6. Historia tubylcza/indygeniczna

Literatura dodatkowa

 

7. Historia wizualna

Literatura dodatkowa

 

8. Historia emocji

Literatura dodatkowa

 

9. Historia dźwiękowa

Gość: Jarosław Jaworek

Literatura dodatkowa

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN
Zbiory dźwiękowe i audiowizualne, Biblioteka Narodowa
Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”
Digital recreation of John Donne's Sermon. London 1622

 

10. Historia środowiskowa

Literatura dodatkowa

Tomasz Samojlik, Historia człowieka w Puszczy Białowieskiej, 2018.
Simona Kossak

 

11. Historia roślinna (phytohistoria)

Literatura dodatkowa

 

12. Historia zwierząt

Literatura dodatkowa

 

13. Historia rzeczy

Literatura dodatkowa

 

14. Historia postsekularna

Gość: Tomasz Wiśniewski

Literatura dodatkowa

 

15. Podsumowanie zajęć