Interdyscyplinarne seminarium naukowe
Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
piątek, 6 października 2017 roku
Collegium Historicum, ul. św. Marcin 78, sala 209

Misja seminarium

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowym seminarium poświęconym nowym kierunkom w badaniach Zagłady Żydów i ludobójstw, które odbędzie się w piątek, 6 października 2017 roku w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Spotkanie, będzie miało charakter roboczy, a jego głównym zamierzeniem jest przedyskutowanie wypracowanych przez polskich badaczy innowacyjnych podejść w badaniach Zagłady i ludobójstw. Szczególnie interesują nas krytyczne badania Holokaustu, ekokrytyka Zagłady, środowiskowa historia Holokaustu, etnografia forensyczna, studia porównawcze nad ludobójstwem i Zagładą oraz wykorzystanie perspektywy postkolonialnej i postsekularnej do tych badań.

Zapraszamy do podzielenia się międzyinstytucjonalnymi i międzydziedzinowymi refleksjami i wynikami badań nad zjawiskiem ludobójstwa w ujęciu wpisującym się w nurt teorii i metodologii krytycznych. Ujęcie krytyczne rozumiemy tutaj, między innymi jako: 1) wyjście poza dominujący paradygmat wskazujący na tekst (historyczny), jako zasadnicze źródło wiedzy i dostrzeżenie potencjału źródeł pozatekstowych, niepisanych (m.in. obiektów materialnych czy krajobrazowych wykorzystywanych w badaniach środowiska, geografii, geologii, kryminalistyce), 2) niekonwencjonalną analizę źródeł tekstualnych (poszerzenie źródeł historycznych o teksty wielogatunkowe - literaturę piękną, literaturę dokumentu osobistego, teksty urzędowe, raporty wojskowe, sprawozdania śledcze i procesowe, dokumentację medyczną, jak i o analizę źródeł tekstualnych inspirowaną podejściami m.in. badań genderowych, etnicznych, rasowych, eko- i geokrytyką, kreatywnym pisaniem), 3) wskazanie i wypracowanie nowych teorii, metod i kategorii badawczych w badaniach Zagłady Żydów i ludobójstw (m.in. przy użyciu teorii ugruntowanej, perspektywy postkolonialnej i postsekularnej, kreatywnej etnografii).

Ponadto z okazji zbliżającej się 70-tej rocznicy uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, chcielibyśmy zainicjować dyskusję dotyczącą potrzeby (lub jej braku) porównawczej rekontekstualizacji wybranych wątków z dyskursu holokaustowego. Innymi słowy, potrzeby krytycznej refleksji nad "wyjątkowością" studiów nad Zagładą Żydów w ujęciu komparatystycznym zarówno w kontekście współcześnie dziejących się konfliktów, jak również - poprzez krytyczną interpretację definicji "genocydu" autorstwa Rafała Lemkina - w kontekście zbrodni kolonialnych.

Mamy nadzieję, że rezultatem seminarium będzie możliwość wskazania potencjalnych obszarów, podejść, teorii, metod i kategorii badawczych, które zaprezentowane w formie monografii zbiorowej w języku polskim (a w przyszłości angielskim), ukazałyby wkład polskich badaczy w badania Zagłady i ludobójstw.

Komitet organizacyjny seminarium:

prof. dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii UAM)
mgr Małgorzata Wosińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM)
prof. dr hab. Jacek Leociak (IBL Warszawa)

[Seminarium dofinansowane ze środków Wydziału Historycznego UAM]