Środa, godz. 15:00-16:30, sALA. 1.49 (pierwsze zajĘcia 12 paŹdziernika)
WydziaŁ Historii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Morasko)

 

 

prof. dr hab. Ewa Domańska

 

 

Opis zajęć

Zajęcia mają wprowadzić studentów w widoczny od kilku lat w humanistyce i naukach społecznych trend wykorzystywania wartości społecznych, takich jak m.in. empatia, nadzieja, przyjaźń, odpowiedzialność, wyobraźnia, zaufanie jako metod badawczych. Seminaria będą miały na celu przedyskutowanie kwestii, czy powyższe wartości mogą być także stosowane w badaniach historycznych, co w takim kontekście znaczy termin "metoda", i jakie byłyby konsekwencje stosowania wartości jako metod badań historycznych i tworzonej przy ich pomocy wiedzy. W oparcie o lektury badaczy snujących refleksje na temat różnych wartości (m.in. Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Piotr Sztompka), rozważona zostanie idea wartości jako metod, następnie przedyskutowane zostaną teksty, w których autorzy-historycy się do nich odwoływali, a na końcu podjęta zostanie próba analiz wybranych reprezentacji przeszłości przy pomocy wcześniej wypracowanej w trakcie zajęć wartości-metody.

Warunki zaliczenia

Od uczestników wymagana jest obecność na zajęciach, krytyczny rozbiór rekomendowanych tekstów, aktywność oraz prezentacja na zajęciach.

 

12 październik
1. Wprowadzenie

 

19 październik
2. Wyobraźnia

 

26 październik
3. Odpowiedzialność

    

   9 listopad
   4. Zaufanie

 • Piotr Sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa, w: Zaufanie a życie społeczne, red. Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2008: 21-29.
 • Jan Szymczyk, "Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych", w: Zaufanie społeczne: teoria - idee – praktyka, red. Jan Szymczyk. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2016: 403-447.
 • Piotr Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, w: Socjologia. Lektury, red. Piotr Sztompka, Marek Kucia. Kraków: Znak, 2007: 397-408.
 • Piotr Sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa. Kraków: Znak, 2007.
 • Paul Faulkner, "A Genealogy of Trust." Episteme: A Journal of Social Epistemology, vol. 4, nr 3, 2007: 305-321.
 • Krzysztof Nowakowski, Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXX, zeszyt 1, 2008: 213-233.
 • Zaufanie społeczne: teoria - idee – praktyka, red. Jan Szymczyk. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2016 (Paweł Prüfer, "Relacja i zaufanie jako metamorficzne ogniwo społeczeństwa"; Ewa Budzyńska, "Zaufanie – czynnik bezpieczeństwa czy ryzyka? Dylematy socjologa").
 • Hanna Mamzer, Zaufanie a bezpieczeństwo ontologiczne, w: Zaufanie a życie społeczne, red. Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2008: 31-43.

 

23 listopad
5. Przyjaźń

 • Giorgio Agamben, Przyjaciel, przeł. Sebastian Matuszewski. Oficyna Bractwa Trojka 2017: 5-20.
 • Jacques Derrida, "Oligarchie: wymienianie, wyliczanie, obliczanie". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, nr 17 (37), 2010: 151-177.
 • Jacques Derrida, Polityka przyjaźni, przeł. Tomasz Zarębski. Odra, nr 7–8, 2001: 46–52.
 • Lisa M. Tillmann-Healy, "Friendship as Method." Qualitative Inquiry, vol. 9, nr 5, 2003: 729-74.

 

30 listopad
6. Empatia

 

7 grudzień
7. Nadzieja

 
    
 • Vincent Carpanzano, Reflections on Hope as a Category of Social and Psychological Analysis, "Cultural Anthropology", vol. 18, nr 1, 2003: 3–32 [szczególnie strony 16-17]
 • Hirokazu Miyazaki, Hope as Method, w: tegoż, The Method of Hope. Anthropology, Philosophy, and Fijian Knowledge. Stanford: Stanford University Press, 2004: 1-30.
 • Jonathan Lear, Nadzieja radykalna: etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, przeł. Marcin Rychter. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2013.
 • Rebecca Coleman and Debra Ferreday Taylor, Introduction: Hope and Feminist Theory. "Journal for Cultural Research", vol. 14, no. 4, October 2010: 313-321.

Kontakt: Ewa Domanska: ewa.domanska@amu.edu.pl