WPROWADZENIE DO HISTORII

semestr zimowy 2018
poniedziałek, godz. 12:30-14:oo, s. 3.93/14:15-15:45, s. 3.68/16:00-17:30, s. 3.68

prof. dr hab. Ewa Domańska
dyżur: sroda 11:15-12:15, p. 3.123, kontakt

 

Opis kursu:

 

Zajęcia przygotowują studentów do podjęcia podstawowych rodzajów aktywności intelektualnej związanej z uczestnictwem w zajęciach uniwersyteckich oraz zapoznają z podstawami warsztatu badawczego historyka. Ich problematyka koncentruje się wokół: podstawowych wiadomości na temat logicznego myślenia, sztuki prowadzenia dyskusji, sporządzania notatek, czytania trudnych tekstów, sporządzania bibliografii, pisania abstraktów, recenzji i referatów, oraz elementarnych wiadomości dotyczących umiejętności stawiania odpowiednich dla różnego materiału źródłowego pytań badawczych oraz tworzenia źródeł wywołanych.

 

Warunki zaliczenia:

 

Obecność na zajęciach (nieusprawiedliwione 3 nieobecności powodują brak zaliczenia); zaliczenie prac pisemnych (zadania domowe); udział w dyskusjach, recenzja krytyczna (do wyboru z książki Arnolda, Blocha lub Carra), rozmowa podsumowująca. [Jak napisać recenzję krytyczną?]

UWAGA: oddanie recenzji krytycznej - poniedzialek, 7 stycznia. 28 stycznia ze wzgledu na wyjazd sluzbowy zajec nie bedzie. Zaliczenia: piątek, 1 lutego.

 

Sylabus:

 

1. Zajęcia wprowadzające

Zadanie: sporządzenie CV / Jak napisać CV? / Przykład

 

2. Historia czym jest?

4. Podstawy logiki

 

5. Podstawy retoryki

 

Zadanie: przeczytaj "Wykład z 28 stycznia 1976 roku" Michela Foucault i sporządzić abstrakt

 

6. Elementy sztuki argumentacji

 

7. Sztuka dyskutowania

 

8-9. Sprawdzenie nabytych umiejętności

10. Sporządzanie notatek, zestawianie bibliografii i czytanie trudnych książek

 

 11. Techniki pisania referatów, esejów, recenzji

 

12-13. Tworzenie źrodeł wywołanych

a) Historia mówiona (technika sporządzania wywiadów
Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna, w: Wojna. Doświadczenie i zapis, pod red. Sławomira Buryły i Pawła Rodaka. Kraków: Universitas, 2006: 13-35.


Zadanie: sporządzić wywiad ze świadkiem historii
[formularz]
Program Historia Mowiona - Ośrodek Brama Grodzka (jak przeprowadzać wywiady, historia jako metoda badawcza, jak archiwizować relacje)

Archiwum Historii Mówionej - relacje biograficzne (KARTA)

14. Podsumowanie zajęć

 

 

Podręczniki:

Arnold John M., Historia. Bardzo krótkie wprowadzenie, przekł. Justyna Jaworska. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001.  

Bloch Marc, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka przeł. Wanda Jedlicka. Warszawa: PIW, 1960 (lub wyd. II. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2009).  

Carr Edward H., Historia. Czym jest, przeł. Piotr Kuć. Poznań: Zysk i S-ka, 1999.  

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. Grażyna Jurkowlaniec. Warszawa: UW, 2007. 

Topolski Jerzy, Wprowadzenie do historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.  

Pawlak Marian; Serczyk, Jerzy, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku. Bydgoszcz: WSP, 1999. 

Swieżawski Aleksander, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych. Częstochowa: WSP, 2001. 

Werner Wiktor, Wprowadzenie do historii. Warszawa: PWN, 2012.

Inne

Zbigniew Osiński, Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym, w: Historia 2.0, red. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak. Lublin: E-naukowiec, 2014: 15-30.

Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. 2. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2013.