PoznanUAMPoznanskie Seminaria InterdisciplinarneArchiwum

Ryszard Nycz (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloiński) - 22 stycznia 2013 roku (wtorek) o godz. xx poprowadzi seminarium pod tytułem: " W stronę humanistyki innowacyjnej. Tekst jako laboratorium". Spotkanie odbędzie się w Collegium Historicum, sala xx, ul. św. Marcin 78, 61-809 Poznań.

Organizator: Katarzyna Florczyk. Zapisy na seminarium >>> email: kasia_19@wp.pl

Seminarium organizowane w ramach programu Mistrz (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Projekt "Historia ratownicza" (Ewa Domanska).


W stronę humanistyki innowacyjnej. Tekst jako laboratorium

Abstrakt:

Seminarium poświęcone będzie zaprezentowaniu i przedyskutowaniu założeń czynnościowej koncepcji tekstu, pojmowanego jako kluczowe narzędzie a nawet sposób poznania w badaniach humanistycznych. Koncepcja ta traktowana jest przez autora jako remedium na kryzys funkcjonowania humanistyki w ramach tradycyjnych modeli uniwersytetu (formacyjnego i kompetencyjnego) oraz na jej marginalizację w ramach współczesnego technouniwersyetu (modelu innowacyjnego czy „technicznego”).

Literatura:

Uczestnicy seminarium proszeni są o przeczytanie następujących tekstów (wydruki dostępne będą także w czytelni biblioteki Instytutu Historii, Collegium Historicum, parter).


Ryszard Nycz

Ryszard Nycz - historyk i teoretyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne kierunki zainteresowań: a/ historia polskiej literatury nowoczesnej w europejskim kontekście historyczno-kulturowym; b/ historia idei estetyczno-literackich; c/ teoria i antropologia literatury oraz studia kulturowe.
Redaktor Naczelny miesięcznika Teksty Drugie. Autor książek: Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu (1984, 1996); Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze (1995, 2000); Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie (1997, 2002); Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej (2001). Ostatnio pod jego redakcją ukazały się: Nowoczesność jako doświadczenie (wraz z A. Zeidler-Janiszewską, t. 1-3, 2006-8); The Effect of Palimpsest (wraz z B. Shallcross, 2011); Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze (2011); Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje (wraz z T. Walas, 2012). W przygotowaniu książka: Poetyka doświadczenia. Teoria – literatura – nowoczesność. Wypromował 20 licencjatów, 87 magisteriów, 14 doktoratów; opieka nad studentami AAL, Collegium Invisibile, MISH.


©ed | 2012